Největší výběr dveří v Opavě. Navštivte náš prodejna showroom. Zasíláme po celé ČR. Infolinka: +420 603 143 146

Důležitá informace: U zakázkové výroby není možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů před dodáním zakázky. Výrobek také nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů. Dle zákona se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a nelze doržet standardní termín vyřízení reklamace, protože dodací termín dveří a zárubní na zakázku je delší než 30 dnů.

I. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společnosí Dveřewiked (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).
  2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012, Občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  3. Kupující, který není koneční spotřebitel, v souvislosti s navázáním smluvního vztahu s prodávajícím předkládá doklady o své právní subjektivitě, svém oprávnění podnikat (právnická osoba výpis z OR ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění a občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.
  4. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, přičemž ES prohlášení o shodě ve smyslu § 13 tohoto zákona je k dispozici v jeho provozovně. ES prohlášení o shodě produktů, jež nejsou výrobky prodávajícího, jsou dostupné u příslušných výrobců.
  5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  6. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným produktům ani jejich součástem, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.
  7. Kupující je po registraci automaticky zařazen do cenové kategorie D3, stálým partnerům je cena stanovena individuálně podle jejich odběrů.

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

  1. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:

       - obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat; v případě konečného zákazníka jméno, příjmení, bydliště

      - IČ kupujícího

      - Popis zboží podle druhu, popř. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží, a cenu

      - množství zboží a požadovanou dobu dodání a místo plnění.

  2. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Kupující je oprávněn do 3 dnů poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a funguje současně i jako kupní smlouva. Právo kupujícího změnit objednávku, uvedené ve druhé větě tohoto ustanovení, nevznikne, jestliže se údaje uvedené v potvrzení neliší od původní objednávky.

 3. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.

 4. Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, ceně, dohodnutých parametrech, způsobu dodání, popř. jiných vlastnostech, jsou zpracovány v platném reklamačním řádu prodávajícího.

 5. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s reklamačním řádem prodávajícího.

III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 1. Kupující je oprávněn zboží odebrat v provozovně prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

 2. Místem plnění je provozovna prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.

 3. Převzetí zboží potvrzuje zákazník na předávacím protokolu, nebo jiném obdobném dokladu za kupujícího osoba, která uvede alespoň tyto údaje:

                     - jméno a příjmení;

                     - podpis.

 4. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodním případem, jakož i škodu vzniklou prodávajícímu.

 5. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální jedinečná páska, či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, a následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.

 6. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.

IV. Dodací lhůty

 1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky obchodního vztahu smluvená. Dodací lhůty jsou pouze orientační.  Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.

 2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

 3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky a/či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků či uvolnění kreditu kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním dodávky. O pozastavení dodávek je však povinen písemně informovat kupujícího.

V. Obaly a balení zboží

 1. Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo prodejcem zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

VI. Cena za zboží

 1. Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se z.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

 2. Cena dopravy je určena na základě sazebníku zvoleného dopravce. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, navyšuje se cena zboží o cenu obalu a cenu dopravy.

VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

 1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů úhrady:

                                    -platbu v hotovosti při nákupu zboží

                                   - platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího

                                   - platbu na dobírku při doručení zboží

                                   - platbu na základě faktury vystavené prodávajícím

 2. Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo fakturovat vzniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.

 3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:

                                   - jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů překážek na straně prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či                                              adekvátní náhradní zboží;

                                  - nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou.

                                  - v případě, že se jedná o storno správně dodaného zboží, platí bod III.4 těchto VOP.

 4. Částka za dobropis je buď vyplacena bankovním převodem.

 5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

 1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu, byla-li tato sjednána.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností Dveřewiked.cz ode dne jejich vyhlášení.

 2. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení. Dveřewiked si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden týden předem, a to zveřejněním na svých webových stránkách.

 

 

 

O nás

Navštivte naši vzorkovou prodejnu interiérových dveří a zárubní, kde si můžete dveře prohlédnout, zaměřit se na detaily a vybrat si ty pravé dveře pro váš domov. Rádi vám poskytneme veškeré informace týkající se našeho širokého sortimentu dveří a zárubní.

Před návštěvou studia nás prosím kontaktujte předem, můžeme být na montáži nebo na zaměření u zákazníka.

Naše realizace

Kalkulace zdarmaChcete zaměřit dveře na stavbě zdarma?

Kontaktujte nás a my se Vám ozveme.

logo paticka

+420 603 143 146
dverewiked@gmail.com

Daniel Gryz
Edvarda Beneše 1144/8
747 05 Opava-Kateřinky

Copyright © DVEREWIKED.CZ - Dveře Wiked Opava, Ostrava. Fotografie dveří, textur a barev jsou pouze ilustrační a v reálu se mohou lišit.  Interiérové dveře najdete na dveredg.cz Schody najdete na nejschody.cz Všechna práva vyhrazena. Tvorba webu: Poradnyweb.cz

akce

Vyskakovací okno